Skip to contents

Authors

  • Zacharias Steinmetz. Author, maintainer.

  • Julius Albert. Contributor.

  • Kilian Kenngott. Contributor.

Citation

Source: DESCRIPTION

Steinmetz Z (2024). envalysis: Miscellaneous Functions for Environmental Analyses. R package version 0.7.0, https://zsteinmetz.de/envalysis/, https://github.com/zsteinmetz/envalysis.

@Manual{,
  title = {envalysis: Miscellaneous Functions for Environmental Analyses},
  author = {Zacharias Steinmetz},
  year = {2024},
  note = {R package version 0.7.0, https://zsteinmetz.de/envalysis/},
  url = {https://github.com/zsteinmetz/envalysis},
}